Política de privacitat

Llegeixi atentament aquestes condicions abans de fer servir aquest lloc web.

Les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com el seu correu electrònic, seran incorporades en un fitxer del qual és responsable CABALLÉ & ASSOCIATS ENGINYERS S.L. NIF B62631387. Carrer de la Llotja,9-2,A 08500 VIC, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l’entitat que pogués ser del seu interès.

Atenent a la legislació vigent, Reglament General de Protecció de Dades i Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en matèria de protecció de dades, l’informem que les dades personals que ens faciliti en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer titularitat de
CABALLÉ & ASSOCIATS ENGINYERS S.L. NIF B62631387. Carrer de la Llotja,9-2,A 08500 VIC amb la finalitat de canalitzar les seves consultes, els enviaments de circulars periòdics, comunicacions promocionals o publicitàries. Marcant la casella corresponent, vostè ens dona el seu consentiment perquè incorporem les seves
dades al fitxer abans esmentat a efectes de rebre les comunicacions descrites anteriorment.

Les dades es podran cedir especialment a tercers quan sigui necessari per compliment d’obligacions legals i per oferta de productes i serveis.

Vostè té el dret d’accés a les dades, el de rectificar les dades inexactes, limitació d’us de les dades, portabilitat de les dades, oposició al tractament de les dades i a sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Pot fer-ho a:
CABALLÉ & ASSOCIATS ENGINYERS S.L. NIF B62631387. Carrer de la Llotja,9-2,A 08500 VIC

CABALLÉ & ASSOCIATS ENGINYERS S.L. NIF B62631387. Carrer de la Llotja,9-2,A 08500 VIC es compromet a usar les seves dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.

L’interessat declara tenir coneixement de la destinació i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.